Mój koszyk 0
Darmowa dostawa kurierem od 0 PLN
Do zapłaty: 0,00 zł

Przedłużamy gwarancję na serwery DELL PowerEdge do 5 lat. Sprawdź promocję!

Regulamin

Regulamin Sklepu DELL24.PL obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów
  za pośrednictwem Sklepu Internetowego DELL24.PL. Zarejestrowanie się w sklepie i złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją sklepowego regulaminu.
 2. Sklep internetowy DELL24.PL (określany dalej jako "Sklep NETLAND") jest własnością firmy Netland Computers Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 35, 62-800 Kalisz, NIP 6182144184, REGON 302447150, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000465606,zwanej dalej Netland Computers.
 3. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Zamawiającym, musi być pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorcą.
 4. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Ceny wszystkich towarów oferowanych w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek 23% VAT)
  i są podane w złotych polskich.
 6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
 7. Informacje o towarach zamieszczone na stronach Sklepu NETLAND nie stanowią oferty handlowej
  w rozumieniu art. 66-70 Kodeksu Cywilnego.
 8. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie firmie Netland Computers oferty zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 9. Cena oferowana przy towarze jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia.
 10. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji e-mail od firmy Netland Computers oraz na dodanie swojego adresu e-mail do naszej bazy w celu otrzymywania oferty handlowej.
 11. Zamówiony towar będzie wysyłany przez firmę Netland Computers.
 12. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie z formularzem zamówienia.
 13. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta. W określonych przypadkach, za porozumieniem
  z  Netland Computers, opłata za dostawę zamówionych towarów może być dokonana przez Netland Computers.
 14. Koszty przesyłki uzależnione są od wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy oraz wagi przesyłki. Szczegółowy cennik dostawy znajduje się na stronie sklepu w zakładce „Wysyłka”.
 15. W przypadku złożenia zamówienia większego niż 5000 zł brutto i wyboru formy płatności za pobraniem, należy dokonać przedpłaty na poniższy numer konta bankowego w wysokości 25% wartości zamówionego towaru.
 16. Przelewy należy przekazywać do banku Bank Santander na konto należące do Sprzedającego
  o numerze: 52 1910 1048 2794 9491 5401 0001
 17. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje również dowód zakupu (paragon lub faktura) oraz kartę gwarancyjną (jeśli występuje).
 18. Przy wysyłce paczki za pobraniem kurier może maksymalnie pobrać kwotę 5000 zł pobrania.
 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości
  lub uzależnić w takich przypadkach realizację zamówienia od dokonania przedpłaty.
 20. Sklep realizuje zamówienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy
  (w praktyce jest to zazwyczaj 1-3 dni roboczych). W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w ciągu 5 dni.
 21. Netland Computers dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach Sklepu NETLAND była aktualna, a oferowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku czasowej niedostępności zamówionego towaru, Netland Computers niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który może w takiej sytuacji wycofać złożone zamówienie.
 22. Zakupione towary będą dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 23. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić:
  1. czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu ,
  2. czy jest nienaruszona
  3. czy jest zgodna z zamówieniem
 24. Stwierdzenie w obecności kuriera uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest  podstawową przesłanką do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. W takiej sytuacji Sprzedawca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji wymieni produkt na pełnowartościowy. Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.
 25. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 26. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 27. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu można skorzystać z załączonego do regulaminu formularza lub wypełnienie formularza zgłoszenia RMA, dostępnego na stronie internetowej: http://ticket.netland.pl/open2.php, co pozwoli na przydzielenie klientowi indywidualnego numeru RMA w celu szybszej identyfikacji przesyłki.
 28. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny sklepu najpóźniej w ciągu 14 dni
  od odstąpienia od umowy.
 29. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 30. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 31. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, koszt transportu podlega zwrotowi jedynie w wysokości najtańszej formy dostawy.
 32. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach wyszczególnionych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta".
 33. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania
  z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.
 34. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych towaru Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie z tytułu rękojmi. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
 35. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 36. W przypadku gdy Klient będący konsumentem zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny,  Sklep niezwłocznie (jednak najpóźniej w ciągu 14 dni).
 37. Reklamacje i korespondencję należy kierować na adres:
  Netland Computers Sp. z o. o.
  ul. Wrocławska 35, 62-800 Kalisz
  tel. (0-62) 741 22 50 (Opłata za połączenie według taryfy operatora)
 38. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania żadnych przesyłek przesyłanych do niego za pobraniem.
 39. Zamówienia złożone za pośrednictwem koszyka w sklepie internetowym realizujemy wyłącznie
  na terenie Polski.
 40. Zamówiony towar jest rezerwowany na maksymalny okres 2 tygodni, po tym okresie zamówienie może zostać anulowane. Anulowanie zamówienia nastąpi także w przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w przeciągu 5-ciu dni od dokonania zamówienia z opcją przelewu bankowego.
 41. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”.

Załączniki do niniejszego regulaminu:

 1. Formularz zwrotu online [RMA]
 2. Formularz zwrotu PDF

 

Polityka Prywatności


Administratorem Państwa danych osobowych jest Netland Computers Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800) ul. Wrocławska 35.  Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

 

Przy zawieraniu umowy/zlecenia pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.:
- nazwisko i imiona,
- adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
- numer kontaktowy
- adres e-mail,
- numer ewidencyjny NIP,
- inne dane przekazane nam podczas rozmowy, w wiadomości e-mail lub inny sposób, jeśli są nam potrzebne do wykonania umowy lub innych obowiązków.
Bez tych danych nie moglibyśmy: wystawiać faktur, przechowywać informacji niezbędnych do rozpatrywania reklamacji.

 

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia bądź wycofania wyrażonej zgody (czas obowiązywania wyrażonej zgody to 15 lat) , o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

 

Pozyskiwane dane przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną.
Odbiorcami tymi mogą być: organy państwowe (np. Prokuratura, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), inni administratorzy (np. firma kurierska dostarczająca Państwu umowę z nami bądź składane zamówienia, banki).

 

W związku z przetwarzaniem osobowym przysługują Państwu następujące prawa:
- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne lub uległy zmianie.
- prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do określonych celów.
- prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
- prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.
- prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.
- prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu.
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Mogą Państwo realizować swoje prawa, wysyłać pytania dotyczące danych osobowych kontaktując się z nami za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:
- wysyłając e-mail na adres: rodo@netland.pl
- wysyłając na adres korespondencyjny: Netland Computers Sp. z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 35

Zapytaj o ofertę

W Dellu każdy wybór jest dobry. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.